CERDAVIN
O NÁSOZNAMYSTANOVYFOTOGALÉRIAZOZNAM ČLENOVKONTAKT


STANOVY

Združenia vinárov a vinohradníkov Veľký Kýr - ČERDAVIN

 

I. Názov združenia

Názov občianskeho združenia: Združenie vinárov a vinohradníkov Veľký Kýr - ČERDAVIN (ďlalej  len združenie). Je združením fyzických a právnických osôb podľa zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov.

II. Sídlo združenia

Sídlo združenia: Budovateľská 108, 941 07 Veľký Kýr.

III. Cieľ činnosti združenia

1. Rozvoj vinohradníctva a vinárstva v obci Veľký Kýr.

2. Aktívny podiel na regionálnom rozvoji v spojení s cestovným ruchom a ďalšími aktivitami ktoré prispievajú k všestrannému rozvoju obce.

3. Organizovanie vzdelávacích akcií o aktuálnych poznatkoch pestovania a spracovania viniča s cieľom zvyšovania kvality a efektívnosti.   

4. Organizovanie vinárskych výstav, degustácií a prezentácii oblastných vín.

5. Usporiadanie tematických zájazdov na vinárske výstavy do vinárskych regiónov doma i v zahraničí.

6. Reklamná činnosť v súvislosti s propagáciou združenia.

IV. Členstvo v združení

Členom združenia môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasi so Stanovami združenia, cieľom združenia a prispieva na činnosť. O prijatí za prvých členov združenia rozhoduje prípravný výbor. O prijatí ostatných členov združenia rozhoduje valné zhromaždenie združenia na základe písomnej prihlášky. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena a zápisom do protokolu členov združenia.

Práva člena:  1.zúčastňovať sa na činnosti združenia, 2.voliť a byť volený do orgánov združenia, 3.obracať sa na orgány združenia s námietkami, sťažnosťami a žiadať o stanovisko, 4. byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.

Povinnosti člena:  1. dodržiavať Stanovy združenia, 2. pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podielať na jeho práci, 3. platiť členské príspevky, 4. ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

Zánik členstva:  1. vystúpením, členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia, 2. úmrtím fyzickej osoby, resp.zánikom právníckej osoby, 3. zánikom združenia, 4. vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena, 5. vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti.

 V. Orgány združenia

Valné zhromaždenie                 Výkonný výbor                Predseda                             Revízna komisia

Valné zhromaždenie: je najvyšším orgánom združenia a je zložené zo všetkých členov združenia. Volí a odvoláva členov výkonného výboru. Volí a odvoláva podpredsedu združenia a členov revíznej komisie. Schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky. Schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení. Rozhoduje o zrušení združenia. Valné zhromaždenie je uznesenia schopné nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Pri zániku združenia rozhoduje o použití majetku združenia.

Výkonný výbor: zvoláva zasadnutie valného zhromaždenia najmenej 1-krát do roka. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia. Výkonný výbor má piatich členov. Volí a odvoláva predsedu združenia.

Predseda: je štatutárnym orgánov združenia. V čase jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda.

Revízna komisia: je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Má troch členov. Zasadá 1-krát do roka. Kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje výkonný výbor na nedostatky a navrhuje mu riešenia na ich odstránenie.

VI. Zásady hospodárenia

Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. Zdrojmi majetku sú: členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov združenia.

VII. Zánik združenia

Združenie zaniká ak sa na tom uznesie valné zhromaždenie.

VIII. Záverečné ustanovenie

Združenie bolo založené vo Veľkom Kýre dňa 18.júla 2012.

Stanovy združenia nadobúdajú platnosť po zaregistrovaní na Ministerstve vnútra SR.

 

Registrácia na Ministerstve vnútra SR bola vykonaná dňa 03. augusta 2012. Podpísaná JUDr.Cíga Plišňáková, riaditeľka odboru všeobecnej vnútornej správy.

 

IČO: 42210674 bolo pridelené dňa 20.08.2012 Štatistickým úradom SR

Cerdavin
© 2012 Čerdavín, združenie vinárov a vinohradníkov | Veľký Kýr | 0905 400 574 webdesign a programovanie Weblife